Office Holders

 
# Name & Designation
Dr. Pushpendr Singh Gaur
PRESIDENT
Mr. M. Hasan
VICE PRESIDENT
Mr. Mukul Johari
FINANCE HEAD
Mr. Gaurav Mehrotra
GENERAL SECRETARY
Mr. Kush Kaushik
SECRETARY